Dentist - Oshkosh
2163 W. 9th Ave
Oshkosh, WI 54904

Oshkosh Dentist - Oshkosh Dental Office

Thomas Hallquist Family Dentistry
2163 W. 9th Ave
Oshkosh, WI 54904
(920) 235-6070

Office Hours
Monday: 08:00 AM - 05:30 PM
Tuesday: 08:00 AM - 05:30 PM
Wednesday: 08:00 AM - 12:00 PM
Thursday: 08:00 AM - 05:30 PM
Friday: 08:00 AM - 12:00 PM
Saturday: Closed
Sunday: Closed